Featuring: Gina Foteinopoulou, soprano, Dimitris Sigalos, tenor, Amalia Giannopoulou, cello, and Dimitris Giakas, piano.