Lecture by Ms Kiki Tzortzakaki-Lymperopoulou, teacher, family counsellor