An evening with: Elena Maragkou, song

                                    Amalia Giannopoulou, cello

                                   Dimitris Giakas, piano