For primary school pupils.

Performed by: Spyros Kontos, oboe

                Amalia Giannopoulou, cello

                Maria Kostavelli, piano