Το Διοικητικό Συμβούλιο του

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ»

προκηρύσσει  θέση

Υπευθύνου Διαχείρισης Πολιτιστικού Υλικού

για το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος, στο Στάδιο Τεγέας.
 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και θα είναι αρμόδιος/α για:
 
  • την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, την επικαιροποίηση, την ταξινόμηση και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος υλικού της
  • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων προς περαιτέρω αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης ως μέσου για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην τοπική κοινωνία
  • την συμμετοχή στην προβολή του πολιτιστικού προγράμματος και των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος
 
Οι υποψήφιοι, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, με σπουδές στη βιβλιοθηκονομία και στην  πολιτιστική διαχείριση, πρέπει να διαθέτουν οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και ευαισθησία στα πολιτιστικά θέματα.
Η άριστη χρήση Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη.
Η εμπειρία στο αντικείμενο, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος, έως την 30η Απριλίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 

Stassinopoulos-ViohalcoFoundation@vionet.gr