Ομιλία από τους: Δημήτρη Δημητρόπουλο, διευθυντή Ερευνών, Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μιχάλη Φέστα, υπ. Δρ. Νεότερης Ιστορίας ΕΚΠΑ,
εξωτερικό συνεργάτη Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών