Απογευματινή εκδρομή για τους συλλόγους γονέων
των σχολείων της Τεγέας.