Απολογισμός των σχολικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου Τεγέας.