Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα βραβεύσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ» τις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε κάθε μία από τις Σχολές των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
Θα χορηγηθούν δύο (2) βραβεία σε κάθε Σχολή, με ποσό ύψους 2.000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 1.750 ευρώ για το δεύτερο, ήτοι οκτώ (8) βραβεία συνολικά.
Τα κριτήρια για τη βράβευση των διατριβών είναι:
• ο βιομηχανικός χαρακτήρας του θέματός τους
• η προβολή του έργου των υποψηφίων (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων)
• η επιστημονική απήχηση του έργου
• τυχόν Βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αναγορευτεί διδάκτορες σε μία από τις ανωτέρω Σχολές κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (01.01.2019 – 31.12.2019), μπορούν έως και τις 16.04.2020 να υποβάλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721356, τα ακόλουθα παραστατικά:
• Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας).
• Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου.
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της διατριβής στο αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ).
• Αναλυτική λίστα με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν από τη διδακτορική διατριβή, οι οποίες είτε δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο Scopus και στο Science Citation Index Expanded είτε παρουσιάστηκαν σε συνέδρια μετά από κρίση. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν πλήρες κείμενο (τουλάχιστον τετρασέλιδες) και να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση ή παρουσίαση.
• Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι διατριβές θα προωθηθούν προς κρίση στην Κοσμητεία εκάστης εκ των τεσσάρων Σχολών, η οποία και θα επιλέξει δύο προτεινόμενες προς βράβευση εργασίες και δύο επιλαχούσες. Η τελική κρίση αυτών θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν και τα δύο βραβεία σε μία από τις τέσσερις Σχολές, τότε το εναπομένον βραβείο θα δοθεί, κατόπιν κρίσεως της επιτροπής, σε διατριβή της μίας εκ των τριών άλλων Σχολών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.
ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ εδώ